Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Raporty i Analizy
Login:
Hasło:

REJESTRUJ SIĘ
  Rejestracja  
 
Rodzaj rejestracji:
pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Imię:
 
 

Nazwisko:
 
 

Adres e-mail:
 
 

Firma:
 
 

Strona www:
 
 

Stanowisko:
 
 

Login:
 
 

Hasło:
 
 

Powtórz hasło:
 
 
Regulamin


REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.questuspoint.com


DEFINICJE

Usługodawca – „Questuspoint” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. ul. Organizacji WiN 83/7, 91-811 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000345548, NIP: 9820362540, REGON: 100765917; adres e-mail: kontakt@questuspoint.com, Tel.42 675-99-83.


Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.


Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.


Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.


Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.


Portal – portal www.questuspoint.com


Raport Agencji – dokument w wersji elektronicznej, zapisany w formacie PDF, XLS, HTML, ODT lub DOC, stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Agencja – podmiot, który umieścił Raport w Portalu i któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Raportu.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.Link – informacje w postaci hiperłącza, pozwalające na zlokalizowanie konkretnych zasobów systemu teleinformatycznego, w których te dane się znajdują.


Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.


Regulamin – niniejszy Regulamin.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,

  3. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.


 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.questuspoint.com jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.


 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.


 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
ZAKRES USŁUG


Na podstawie Umowy zawartej przez Usługodawcę z Usługobiorcą, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy korzystającemu z Usług:

a. „Raporty i Analizy” - możliwość wyszukiwania wśród linków zgromadzonych w Portalu linków do raportów i analiz, według wskazanych przez Usługobiorcę kryteriów, przy czym:

aa. uzyskanie dostępu do linków kierujących do raportów i analiz starszych niż trzyletnie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne;


ac. uzyskanie dostępu do linków kierujących do raportów i analiz nowszych niż trzyletnie wymaga rejestracji i jest odpłatne;


b. „Helpdesk badawczy” – przygotowanie badań - analiz i strategii na indywidualne zlecenie Usługobiorcy;


c. „Sprzedaż Raportów Agencji” – możliwość zmówienia przez Usługobiorcę Raportów Agencji. Usługa ta skierowana jest wyłącznie do Usługobiorców niebędących konsumentami.


d. “Newsletter" - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Usługobiorców. W newsletterze zawarte są informacje o wydarzeniach branżowych oraz dotyczące działalności Portalu i Usługodawcy. Newsletter może również zawierać treści promocyjne i reklamowe, dotyczące Usługodawcy i osób trzecich.REJESTRACJA


 1. Warunkiem świadczenia przez Usługodawcę Usług określonych w „Zakresie usług” lit. ab i ac, c, i d jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Portalu.


 1. Warunkiem świadczenia przez Usługodawcę Usług określonych w „Zakresie usług” lit. b jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza zapytania badawczego, umieszczonego w Portalu.


 1. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub formularz zapytania badawczego oświadcza, że:

  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,

  3. rejestracja przez Usługodawcę konta o podanej przez niego nazwie nie narusza praw osób trzecich,

  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

KONTO


 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Portalu unikalne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.


 1. Usługobiorca podając nazwę konta w ramach Portalu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.


 1. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 2. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.


 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.


WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);

  3. przeglądarka dokumentów w formacie PDF;

  4. adres poczty elektronicznej.


 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.


 1. Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, które zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW


 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Portalu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług.

  2. wysyłania na wskazane przez Usługobiorców konta Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach Usługodawcy.

  3. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

  4. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania dla Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługobiorcy.


 1. Dane Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania lub zamieszczania treści reklamowych i promocyjnych, wyłącznie w przypadku, gdy Usługobiorca wyrazi na to odrębną zgodę.


 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.


 1. Przed złożeniem zamówienia na Raport Agencji Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami umowy licencyjnej na korzystanie z tego raportu. Złożenie zamówienia na Raport Agencji jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę warunków licencji udzielanej przez Agencję.


 1. O ile umowa licencyjna załączona do Raportu Agencji nie stanowi inaczej, Agencja udziela Usługobiorcy niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z zamówionego Raportu Agencji poprzez jego utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej technice - w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera, drukowanie i kopiowanie - wyłącznie na potrzeby własne Usługobiorcy.
 1. O ile umowa licencyjna załączona do Raportu Agencji nie stanowi inaczej, Usługobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania Raportu Agencji w całości lub części w jakikolwiek inny sposób niż określony w pkt 6, jego użyczania, najmu lub dzierżawy, ani udzielania innym podmiotom dalszej licencji (sublicencji).WARUNKI PŁATNOŚCI


 1. Z zastrzeżeniem nieodpłatnych form korzystania z Portalu, dopuszczonych wyraźnie przez Usługodawcę w Portalu, Usługobiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty za Usługę w wysokości i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 („Cennik, zasady i warunki płatności”).


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści Cennika, z zastrzeżeniem że takie ewentualne zmiany nie będą miały wpływu na płatności Usługobiorców dokonane przez Usługobiorców przed datą zmiany Cennika.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Usługobiorcą nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.


 1. Usługodawca oświadcza, że katalog linków zgromadzonych w Portalu tworzony jest w sposób całkowicie techniczny, automatyczny i bierny. Usługodawca nie wprowadza do sieci danych, do których kierują linki, nie usuwa ani nie modyfikuje tych danych.


 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. informacje oraz materiały, do których kierują zgromadzone w Portalu odesłania oraz informacje zawarte w Raportach Agencji;

  3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. atak na urządzenia Usługodawcy, atak na sieć internetową innych operatorów, itd.);

  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, ataki internetowe na urządzenia Usługodawcy lub urządzenia innych operatorów, itp.);

  5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji;

  6. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.


 1. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, do których kierują linki zgromadzone w Portalu, niezwłocznie uniemożliwi on dostęp do informacji pozwalających na ich zlokalizowanie.


PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Usługobiorca wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych i teleadresowych zawartych w formularzu rejestracyjnym do celów świadczenia wybranej Usługi.


 1. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


 1. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.


 1. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Usługobiorcy z Portalu. W takiej sytuacji, jeżeli Usługobiorcą nie jest konsument, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu Usługobiorcy uiszczonych już opłat.


 1. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.


 1. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Usługobiorców:

 1. nazwisko i imiona, nazwa firmy,

 2. adres zamieszkania, siedziba firmy,

 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

 4. adres poczty elektronicznej,

 5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.


 1. Usługodawca ma prawo przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców, jeżeli jest to potrzebne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną


 1. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, jeżeli jest to:

 1. niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,

 2. niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Usługobiorcą,

 3. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,

 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.


 1. Szczegółowe zasady przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Usługobiorców umieszczone zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.


 1. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.


 1. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: kontakt@questuspoint.com lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.


 1. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.


 1. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.


 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY


 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji konta Usługobiorcy w Portalu, z zastrzeżeniem pkt 2-3.


 1. Umowa o świadczenie Usługi „Helpdesk badawczy” zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę zaproponowanych przez Usługodawcę warunków realizacji zamówienia, w szczególności terminu i ceny wykonania Usługi.

 2. Umowa o świadczenie Usługi „Sprzedaż Raportów Agencji” zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji zapłaty w sposób określony w Załączniku nr 1. Zamówiony Raport Agencji zostanie Usługobiorcy udostępniony – poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy - w terminie max. 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.


 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia konta Usługobiorcy z Portalu.


 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługobiorca-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy -konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy powołanej wyżej,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier hazardowych.


 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca -konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Usługobiorca-konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


 1. W wypadku odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę-konsumenta Usługodawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2012


 1. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.questuspoint.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.


 1. W wypadku zmiany Regulaminu, Usługi zakupione przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zakupu.


 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.


 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.


 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem i akceptuję jego treść..

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym do celów związanych z prowadzeniem portalu.